Słowo na dziś:

Nie szukajcie ozdoby w szatach i kosztownościach, lecz w życiu obyczajnym.
Św. Cyprian

Aktualności Parafia Szymany

aktualności

Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 
  „O wy wszyscy którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeżeli jest boleść, jako boleść moja?” (Jeremiasz 1, 12). 
Jeżeli chcesz duszo droga, trafić najskuteczniej do Serca Matki Bożej i stać się Jej miłą, rozmyślaj często nad Jej cierpieniami. To ocean boleści, w którym się zanurzyć możesz… Okazuj Maryi współczucie w tym, co przebolała, a Ta dobra Matka, przez pamięć na katusze, które wraz z Synem Swoim dla twego zbawienia poniosła, żadnej ci łaski nie odmówi… Nabożeństwo to wzbogaci twoją duszę w niezmierne zasługi, a nade wszystko wyjedna ci szczególną opiekę i miłość Królowej niebios… i Królowej Męczenników. 
 
Koronka do siedmiu Boleści Matki Bożej. 
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. R. Jak była na początku, teraz i zawsze i wieki wieków. Amen. 
 
Znak Krzyża Świętego + P. Matko Bolesna, porusz serce moje. W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje. 
 
1. Pierwsza Boleść – Proroctwo Symeona.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar św. bojaźni Bożej.   Zdrowaś Maryjo, boleści pełna,  Ukrzyżowany z Tobą, Najboleśniejszaś Ty miedzy niewiastami I opłakany owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, Uproś nam, krzyżującym Syna Twego, Łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
 
Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
2. Druga Boleść – Ucieczka do Egiptu.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególniej względem ubogich i dar pobożności. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
3. Trzecia Boleść – Szukanie przez trzy dni Pana Jezusa.  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twoje najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .                                                                 Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
4. Czwarta Boleść – Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje, błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
5. Piąta Boleść – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak współ umęczone, błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .   Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
6. Szósta Boleść – Zdjęcie Ciała Pana Jezusa z Krzyża. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniącego najgodniejsze miłości Serce Jego. O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte, błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
7. Siódma Boleść – Złożenie Ciała Pana Jezusa do grobu Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tą najcięższą boleścią strapione, błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … . Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu … 
 
V. Módl się za nami Panno najboleśniejsza. R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.. V. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i z Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.                                                                                                                              300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie powyższych modlitw sercem skruszonym         i nabożnie. (Pius VII, 14. I. 1815). 
 
 
Można dodać poniższe modlitwy. 
Litania do Matki Bożej Bolesnej 
Kyrie elejson - Chryste elejson. Kyrie elejson Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże  Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Święta Maryjo, Matko Bolesna - módl się za nami Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego Święta Maryjo, Morze litości 
Święta Maryjo, Lilio między cierniami Święta Maryjo, z Dziecięciem do Egiptu uciekająca Święta Maryjo, z żalem Syna swego szukająca Święta Maryjo, cały dzień z żalu strapiona Święta Maryjo, płacząca i pociechy szukająca Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło Święta Maryjo,  żywy Męki Chrystusa Obrazie Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. K. Módl się za nami Matko Bolesna. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. 
Módlmy się: Pamiętaj o nas Matko Bolesna w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać „Jezus, Maryja, Józefie” o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 
  
Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej 
Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod Krzyżem Syna Twojego Jezusa. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym Sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew, mękę, rany i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa  i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa,                   o słodka Panno Maryjo. 
  
Koronka do Siedmiu Boleści Maryi: 
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem 
dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku).  Według biskupa Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec.             Proszę cię powiedz o tym całemu światu, dodała kiedy indziej (13.08.1982). Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com